*public.site.jump_to_content*

Közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Demjén Község Önkormányzata Képviselő- Testülete

Fodor Géza polgármester
Török Ferenc alpolgármester, képviselő
Kalicz László alpolgármester, képviselő
Rostás Ádám képviselő
Staut Eszter Antónia képviselő

 

Az Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségének dolgozói:


Aljegyző: Dányiné Szórád Ibolya
Gazdálkodási előadó:  Sebestyén Andrásné Évi
Igazgatási előadó: Mányi Erika
Adóügyi tanácsos: Sike Gábor

 

Az Önkormányzat dolgozói:Falugondnok: Nádasdi- Kormos Judit
Szociális gondozó: Kovács Ágnes
Karbantartók: Hegyi Balázs, Pataki István,  Schlág  Gábor
Közművelődési munkatárs: Fűzi Bernadett
Kulturális turisztikai menedzser: Kovács János
Pályázati referens: Bánfi Merse

 

Cím: Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége
3395 Demjén, Kossuth tér 1.

 

Telefon:

Központi telefon: 36/550-300
Polgármester: 36/550-301
Aljegyző: 36/550-302
Gazdálkodás: 36/550-303
Adóügy: 36/550-304
Igazgatás: 36/550-317


Központi e-mailonkormanyzat@demjen.hu

 

A honlap elérhetősége: www.demjen.hu

 

Demjéni Kirendeltség ügyfélfogadása:

hétfő: 8:00-12:00 és 12.30 – 16.00 óra
szerda: 8.00-12.00 és 12.30 – 16.00 óra
péntek: 8.00 – 12.00 óra között


Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervekDemjéni Varázs Óvoda
3395 Demjén, Petőfi út 18.
Tel.: 36/450-183, 30/99944-98
e-mail: katona.om@gmail.com

Igazgató: Katona Krisztina

honlap: https://varazsovoda.hu

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 

Nincs gazdálkodó szervezet

 

1.4 Közalapítványok

 

Nincs ilyen közalapítvány

 

1.5 Lapok

 

Demjéni Hírmondó: www.demjen.hu/    hu/cikk-oldal-teszt/demjeni-hirmondo

 

e-mail: kultura.demjen@gmail.com


Főszerkesztőjének neve: Bodó Beáta

 

1.6   Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal

 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.

 

Hivatalos neve: Heves Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 216
Ignácz Balázs főispán
Telefonszám:
06 (36) 521-500
06 (36) 521-502
06 (36) 521-514
Telefaxszám: (06 (36) 521-525

Email: titkarsag@heves.gov.hu
Honlap: www. kormanyhivatalok.hu/heves

 

1.7 Költségvetési szervek

 

Demjéni Varázs Óvoda
3395 Demjén, Petőfi út 18.
Tel.: 36/450-183, 30/99944-98
e-mail: katona.om@gmail.com

Katona Krisztina igazgató

honlap: https://varazsovoda.hu

 

1.7.2

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége
3395 Demjén, Kossuth tér 1.
Tel.: 36/550-300
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal
3396 Kerecsend, Fő út 55.
Tel.: 36/550-320

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1 Magyarország Alaptörvénye:https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról: https://njt.hu/jogszabaly/2011-203-00-00

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről: https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00

1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről: https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról https://njt.hu/jogszabaly/2010-130-00-00

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00

1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről https://njt.hu/jogszabaly/2011-199-00-00 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról https://njt.hu/jogszabaly/1992-33-00-00

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  https://njt.hu/jogszabaly/2012-1-00-00

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-179-00-00

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  https://njt.hu/jogszabaly/1992-66-00-00

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-00-00

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2009-155-00-00

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről https://njt.hu/jogszabaly/1995-66-00-00

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról  https://njt.hu/jogszabaly/2013-36-00-00.35#CI

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról https://njt.hu/jogszabaly/1993-55-00-00

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról https://njt.hu/jogszabaly/2010-38-00-00

A
datkezelési szabályzat a mellékletben található 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat https://or.njt.hu/eli/v01/381620/r/2011/9

 

2.2 Nincs ilyen adat

2.3  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

-Egészségügy
-Gazdaságfejlesztés
  Kerékpárút építése
-Helyi közösségi közlekedés
-Kerékpárút fenntartása
-Környezet és természetvédelem
  Környezetvédelmi Alap működtetése
-Helyi közbiztonság és rendészet
 Térfigyelő rendszer működtetése
-Közfoglalkoztatás
-Kultúra és közművelődés
  Hagyományok Háza fenntartása
  Közösségi Ház fenntartása
-Oktatás
   1 fő dajka foglalkoztatása a Demjéni Varázs Óvodában
   1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatása az Óvodában
-Sporttevékenység
   Via Ferrata működtetése
-Szociális terület
  egyes önkormányzati támogatások biztosítása
-Turisztika
  Ajándékbolt működtetése
  kulturális turisztikai menedzser alkalmazása
-Egyéb, fenti kategóriákba nem sorolható önként vállalt feladat
  Civil szervezetek támogatása
  Munkavállalók és közalkalmazottak részére cafeteria biztosítása

 

 

2.II. 1

Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, jegyzői hatáskör  jogorvoslati szerve Heves Vármegyei Kormányhivatal.

Átruházott hatáskörök: https://or.njt.hu/download/680/resources/EJR_54008508-2._mell_klet.pdf

 

 

Ügyleírások:

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

Letölthető dokumentumok: